NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU   

 

Lời nói đầu                                                                                                                         
Phần một Cuộc đời và tác phẩm
I.  Tiểu sử và sự nghiệp                                                                                                 
II.  Lục Vân Tiên                                                                                                               
III. Dương Từ - Hà Mậu                                                                                                 
IV. Ngư Tiều y thuật vấn đáp                                                                                        
V.  Những tác phẩm khác                                                                                               
Phần hai: Nhận định và bình luận thơ văn Nguyễn Đình Chiểu
-    Đồ Chiểu với sự chuyển mình của vă học dân tộc (Cao Huy Định)                   
-    Gía trị văn nghệ, tư tưởng trong thơ văn Nguyễn Đình Chiểu (Thái Bạch)        
-    Nguyễn Đình Chiểu, nhà thơ yêu nước lớn của nhân dân Việt Nam (Đặng Thai Mai)
Phần ba: Tác phẩm học trong nhà trường
A-Về truyện Lục Vân Tiên
-Nguyễn Đình Chiểu và truện Lục Vân Tiên (Hoài Thanh)                                    
-Giá trị “Lục Vân Tiên” (Hà Như Chí)                                                                         
-Đọc lại “Lục Vân Tiên” (Xuân Diệu)                                                                         
-Truyện thơ Lục Vân Tiên với văn  hóa dân gian (Nguyễn Quang Vinh)             
-Lòng nhân nghĩa (Vũ Dương Quy)                                                                           
B-Các tác phẩm khác
1.Thà đui mà giữ đạo nhà                                
2.Xúc cảnh                                                                                                                      
3.Chạy giặc                                                                                                                    
PHỤ LỤC I: Để hiểu thêm về nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu                                      
PHỤ LỤC II: Những bài văn chọn lọc