Nguyễn Đình Chiểu nhà thơ yêu nước miền Nam 

 

NGUYN  ĐÌNH CHIU-TÁC GI: VŨ ĐÌNH LIÊN

NHÀ XUT BN MINH ĐỨC THỜI ĐẠI.

BÌA : HA SĨ  NGUYN VĂN SÁNG

IN LN TH NH