Truyện Lục Vân Tiên bằng tranh

 

Thơ  nguyên  tác
250  tranh minh hoạ
Diễn  giảng ra văn xuôi
Lời : Trần Kim LÝ THÁI THUẬN
Tranh : LONG SƠN & THÁI TUẤN HOÀNG
NHÀ XUẤT BẢN VĂN HOÁ DÂN TỘC 2009


MỤC LỤC
Tiểu sử NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
 Mở đầu
I.    Vân Tiên cứu Nguyệt Nga
1.    Vân Tiên xuống núi
2.    Vân Tiên đánh bọn cướp
3.    Vân Tiên cứu Nguyệt Nga
4.    Nguyệt Nga về Hà Khê
5.    Vân Tiên gặp Hớn Minh
6.    Vân Tiên về thăm nhà
II.    Khóc mẹ, Vân Tiên bị mù
1.    Vân Tiên đến nhà Võ Thể Loan
2.    Vân Tiên gặp Trịnh Hâm, Bùi Kiệm
3.    Chùa rách Phật vàng

4.    Vân Tiên bỏ thi
5.    Ông quán tặng thuốc
6.    Khóc mẹ, Vân Tiên bị mù
III.    Vân Tiên thọ nạn
1.    Rơi xuồng sông
2.    Ngư ông cứu Vân Tiên
3.    Trong hang Thương Tòng
4.    Du thần lão tiều ra tay
5.    Hớn Minh rước Vân Tiên về chùa
IV.    Nguyệt Nga bị cống hồ
1.    Vương Tử Trực mắng Võ công
2.    Lục ông và Kiều công gặp nhau
3.    Nguyệt Nga quyết giữ tiết trọn đời
4.    Nguyệt Nga bị cống Hồ
5.    Nguyệt Nga tự tử
6.    Phật Bà cứu Nguyệt Nga
7.    Cha con họ Bùi
8.    Nguyệt Nga trốn vào rừng
V. Vân Tiên sáng mắt
1.         Vân Tiên về thăm cha
2.         Vân Tiên sang thăm Kiều công
3.         Vân Tiên đậu trạng nguyên
4.         Vân Tiên trừ Cốt Đột
VI. Vân Tiên cưới Nguyệt Nga
1.    Hội ngộ tại rừng Ô Sào
2.    Quận chúa Nguyệt Nga
3.    Trên đường về quê cũ
4.    Vân Tiên gặp tiểu đồng
5.    Mẹ con Quỳnh Trang đền tội
6.    Vân Tiên cưới Nguyệt Nga
VII. Được Vua truyền ngôi
Phần kết
Một số điển tích có trong truyện