Nguyễn Đình Chiểu - về tác gia và tác phẩm


Nguyễn Đình Chiểu - về tác gia và tác phẩm là một sưu tập chọn lọc những bài nghiên cứu, phê bình - tiểu luận, trích đoạn chương sách từ những công trình nghiên cứu tiêu biểu do các tác giả trong và ngoài nước đã công bố trong khoảng thời gian từ năm 1864 đến nay về con người và sự nghiệp Nguyễn Đình Chiểu (1822 – 1888), nhằm cung cấp một hệ thống tư liệu khoa học thuộc thể loại phê bình, nghiên cứu, chân dung văn học về một tác gia giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX, làm tài liệu tham khảo tin cậy cho học sinh phổ thông, sinh viên đại học, cán bộ nghiên cứu và giảng dạy, cũng như bạn đọc rộng rãi.

Mở đầu là Lời giới thiệu tổng quát do GS Hà Minh Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn học viết.

Đi vào phần chính là bài viết ngắn có tính chất dễ dẫn của Nguyễn Ngọc Thiện, nhan đề Nguyễn Đình Chiểu - tấm gương yêu nước, biểu tượng đẹp của tâm hồn và bản sắc văn hóa dân tộc.

Sau phần Tiểu sử của Nguyễn Đình Chiểu là trọng tâm của cuốn sách với những bài nghiên cứu, phê bình được tuyển chọn có giá trị, viết về cuộc đời và sự nghiệp văn chương của ông.

Cuối cùng là Phụ lục và Thư mục có tính chất chọn lọc về những công trình nghiên cứu tiêu biểu về Nguyễn Đình Chiểu từ đầu thế kỷ XX đến nay.

Trong quá trình tìm tòi tư liệu, soạn giả có kế thừa kết quả biên soạn qua các tập Tư liệu hoặc kỷ yếu, Thư mục mà Viện Văn học, Viện Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã cho xuất bản và tái bản trong khoảng thời gian từ năm 1964 đến năm 1984, do Ban chuyên môn nghiên cứu văn học cổ - cận đại Việt Nam thuộc các viện trên và các nhà nghiên cứu Trần Nghĩa, Nguyễn Văn Hoàn, Đoàn Khoách… thực hiện.

Chúng tôi xin cảm ơn GS Nguyễn  Đình Chú, PGS Nguyễn Văn Hoàn đã góp nhiều ý kiến quý báu cho phần Đề cương và phần Tiểu luận - để dẫn, để cuốn sách được hoàn tất hơn khi ra mắt bạn đọc.

Chắc chắn cuốn sách sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong bạn đọc và các bậc thức giả vui lòng chỉ giáo để các lần tái bản sau này được hoàn hảo hơn.