Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng của người trí thức Việt Nam


                                                                                                                                           

Từ truyền thống rực rỡ của người tri thức Việt Nam                                                

Người tri thức của nhân dân                                                                                      

Sự ràng buộc của hệ tư tưởng thống trị                                                                   

Sự vận dụng Nho giáo từ lập trường nhân dân                                                      

Đứng trước nạn ngoại xâm                                                                                        

Trong cuộc chiến đấu cứu nước                                                                               

Khi miền Nam của Tổ quốc bị địch chiếm đóng                                                     

Nguyễn Đình Chiểu và chúng ta ngày nay